Biznesplan

 

wiadomosci2

Biznesplan (plan biznesowy, ang. business plan) – dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego[1]. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

Budowa biznesplanu.

Treść biznesplanu powinna:

 • odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.),
 • uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku,
 • prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.,
 • przedstawiać stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne,
 • być napisana językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora), niezbyt obszerna.

Struktura biznesplanu

1. Strona tytułowa:

 • adresat (np. bank)
 • określenie przedsięwzięcia
 • lokalizacja przedsięwzięcia
 • koszt przedsięwzięcia
 • planowana wysokość kredytu
 • inne źródła finansowania
 • wnioskodawca
 • adres wnioskodawcy
 • imię i nazwisko szefa
 • osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie i jej adres
 • autor biznesplanu
 • pieczęcie i podpisy

2. Streszczenie biznesplanu – zawiera zwięzłą charakterystykę przedsięwzięcia, główne założenia realizacyjne oraz oczekiwane skutki. Może również zawierać informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórcy (lub twórców) przedsięwzięcia oraz określić potrzeby finansowe i ich strukturę (koszty całego przedsięwzięcia z opisem przeznaczenia). Synteza ta ma na celu przekonanie inwestora do idei przedsięwzięcia.

3. Charakterystyka przedsiębiorstwa – obejmuje krótką historię przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, jego cele, misję, status prawny, wielkość, sytuację na rynku, konkurencyjność ofert, wartość majątku, źródła jego pochodzenia, kondycję finansową i inne istotne informacje, np. dotyczące jakości produktu oraz działań chroniących środowisko.

4. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu przedsiębiorstwa – opisuje umiejętności pracowników, wykształcenie, obowiązki osób zarządzających przedsiębiorstwem, stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności, role osób w zespole, opis systemu motywacji itp. Może również zawierać wykaz i charakterystykę doradców przedsiębiorstwa.

5. Plan marketingowy – obejmuje analizę rynku, identyfikację klientów, lokalizację, dystrybucję, promocję oraz politykę cenową.

6. Plan organizacyjny

 • Pracownicy – opis planowego zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników, tryb i koszty szkolenia
 • Dostawcy – wytypowanie przedsiębiorstw współpracujących i określenie sposobów nawiązania z nimi współpracy
 • Księgowość – określenie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości

7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – obejmuje opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kolejność i czas trwania poszczególnych czynności, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań.

8. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów – określa pozycję przedsiębiorstwa na rynku, ważne kontrakty krajowe i zagraniczne, inne powiązania z otoczeniem. Wypunktowuje również najistotniejsze szanse i ich konsekwencje oraz najistotniejsze zagrożenia i ich konsekwencje, a także wskazuje działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans.

9. Prezentacja nowego przedsięwzięcia z jego gruntownym uzasadnieniem, próbą określenia miejsca na rynku, wadami i zaletami itp.

10. Plan finansowyrachunek zysków i strat, arkusz bilansowy, rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow).

11. Analiza wrażliwości – określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia.

12. Załączniki – obejmuje szczegółowe tabelaryczne zestawienia i wyliczenia.

Źródło:

Wikipedia

Newsletter